Chuyên mục: Các Loại Thuế

Lệ phí Môn Bài

Là loại lệ phí thu hàng năm, số tiền phải nộp dựa trên vốn điều lệ – nói dễ hiểu là doanh nghiệp đóng thuế dựa trên bảng hiệu công ty/giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp khi thành lập. Khai báo lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập. Nộp […]

Xem thêm

Thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế trực tiếp nộp tiền thuế cho Nhà nước thông qua hình thức: Doanh nghiệp khấu trừ và nộp thay cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, có hợp đồng lao đồng và MST cá nhân (tính theo bậc lũy tiến). Cách tính như sau: VD: Thu nhập hàng tháng: 15.000.000 […]

Xem thêm

Thuế giá trị gia tăng

(áp dụng theo Thông Tư 26/2015) Thuế Giá Trị Gia Tăng: các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. VD: mua hàng hóa tại siêu thị thì người mua sẽ trả tiền cho […]

Xem thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Áp dụng theo TT 96/2015, xem xét thêm TT 78/2014 Doanh nghiệp trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước bằng cách tính như sau: Tiền thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu – Giá vốn – Chi phí) X thuế suấtthuế TNDN qui định là 20% (kể từ ngày 1/1/2017) Bắt đầu từ quý 4 năm 2014, theo TT 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải làm tờ khai […]

Xem thêm
Back to top