Kế toán trọn gói

1. Tư vấn về chuyên môn:

 • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán, hóa đơn theo đúng quy định.
 • Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn, sử dụng Token, bảo mật chữ ký số…
 • Thông báo tình hình của doanh nghiệp khi có phát sinh cần xử lý đối với số liệu kế toán.

2. Báo cáo thuế hàng quý:

 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT quý.
 • Báo cáo thuế TNCN (nếu có).

3. Quản lý sổ sách kế toán:

 • Xử lý các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm
 • Lập phiếu thu – chi, nhập – xuất theo đúng quy định.
 • In sổ cái, sổ chi tiết và đóng sổ kế sách kế toán, chứng từ theo từng quý.
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
 • Kết xuất các báo cáo, sổ sách kế toán theo yêu cầu nội bộ
 • Lập Báo cáo tài chính hàng quý
 • Soạn thảo các văn bản, chứng từ dung cho nội bộ doanh nghiệp

4. Báo cáo quyết toán năm nộp cho Cơ quan Thuế:

 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Quyết toán thuế TNCN năm.

5. Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế:

 • Thay mặt Doanh nghiệp giải trình số liệu liên quan (nếu có).

6. Quyết toán thuế sau 3 – 5 năm:

 • Thay mặt doanh nghiệp quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 2 hoặc 5 năm với mức chi phí hợp lý nhất phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp

 

Back to top