Khai báo Thuế

 1. Kê khai thuế hàng tháng / quý theo qui định của pháp luật
 • Kiểm tra, sắp xếp, phân loại chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Thuế
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán.
 • Lập và nộp Báo cáo thuế hàng tháng/hàng quý gồm có các tờ khai như sau: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN (nếu có phát sinh chi trả lương cho người lao động), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và in sổ sách kế toán theo quy định;
 • Kê khai và nộp tiền Lệ phí môn bài phát sinh khi mới thành lập và đầu năm.
 • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập và nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm.
 • Lập và nộp Báo cáo tài chính năm cho Cơ quan Thuế và Thống Kê gồm:
 • Bảng Cân đối Kế toán
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Thuyết minh Báo cáo Tài chính
 • Bảng cân đối số phát sinh (cân đối tài khoản)
 • Lưu giữ số liệu chi tiết, sổ sách kế toán và cung cấp cho bên A khi kết thúc việc lập và nộp các Báo cáo năm hoặc khi hai bên kết thúc dịch vụ.
 • Thông báo cho Bên A số thuế phải nộp khi có phát sinh và nộp thay bằng hình thức nộp thuế điện tử khi có yêu cầu hoặc xác nhận của bên A.

2. Tư vấn thuế, đăng ký lao động, BHXH, BHYT

 • Tư vấn về thuế, hóa đơn chứng từ.
 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho hoạt động kinh doanh của bên A trong lĩnh vực thuế bằng các hình thức: trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản, email (khi cần thiết)
 • Tư vấn thuế khi cần trong giai đoạn lập báo cáo tài chính năm.
 • Tư vấn cho Bên A khi tiến hành các thủ tục thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế (nếu có) và thực hiện dịch vụ với mức phí thương lượng khi Bên A cần.
 • Tư vấn về đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có)

 

Back to top